​Agrarisch Recht

Elk landbouwbedrijf heeft te maken met specifieke en complexe wetgeving inzake mestwetgeving, pachtwetgeving, kapitaal en gebruikerscompensatie.

Ook ruilverkavelingsprojecten, natuurinrichtingsprojecten of landinrichtingsprojecten kunnen implicaties hebben op de gronden in eigendom van landbouwers of particulieren.

Het kantoor heeft expertise in:

  • Advisering, bemiddeling en bijstand bij gerechtelijke procedures pacht. De pachtwetgeving heeft een grote impact op het agrarisch grondgebruik. Niet zelden wordt de pachter of de verpachter geconfronteerd met een opzeg, een geschil omtrent de uittredingsvergoeding, vragen met betrekking tot pachtrechten, de rechten en de plichten van pachter en verpachter, … Het kantoor biedt advisering en bijstand bij deze specifieke materie.

  • Ruilverkaveling-herverkaveling

  • Bijstand bij controles op de naleving van de mestwetgeving, administratieve geldboetes, en bijstand bij procedures voor de Raad van State

  • Landinrichting

  • Natuurinrichting

  • Pacht

  • Mestwetgeving

  • Kapitaalschade en gebruikerscompensatie

  • Platteland

  • VLIF-steun