Jo Goethals, Advocaat.

Emergo Advocaten werd opgericht door Jo Goethals als aandeelhouder-bestuurder.

Jo Goethals behaalde in 1997 het diploma licentiaat in de Rechten en het diploma geaggregeerde voor het onderwijs in de rechten aan de Katholieke universiteit te Leuven. Hij volgde tevens de specialisatie opleiding milieurecht aan dezelfde universiteit.

Mr. Goethals is ook kandidaat in de Wijsbegeerte.

Mr. Goethals is advocaat aan de balie West-Vlaanderen, met kantoren te Roeselare.

Sinds 1997 is hij als advocaat actief in de materie van het vastgoedrecht en het administratief recht, in het bijzonder het omgevingsrecht en ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, bodemsanering en onteigeningsrecht. Ook overheidsopdrachten en Publiek Private Samenwerking (PPS-projecten) behoren tot zijn specialisaties. Zijn expertise ligt in het voeren van administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedures en het verlenen van advies in deze vakgebieden.

Hij is lid van het “Genootschap Advocaten Publiek recht” (G.A.P. vzw) en het “forum Milieuadvocaten”. Hij is tevens redactielid van het “Nieuw Notarieel Kwartaalschrift”.

De voordrachten en wetenschappelijke juridische publicaties in gekende juridische tijdschriften situeren zich in hoofdzaak in het administratief recht.

Publicaties

 • “Omtrent de schadevergoeding in het overheidsopdrachtenrecht”, R.A.B.G., 2003, 1197.

 • “Rechtsbescherming bij een stedenbouwkundig bevel tot staking: enkele beschouwingen”, R.A.B.G., 2004, 115.

 • “De wisselwerking tussen stedenbouw –en huurrecht”, T. Huur, 2008/1, 2-11.

 • “De implicaties van het nieuwe Bodemdecreet op de appartementsmede-eigendom, het huurrecht en het recht van gebruik en bewoning”, NNK, 2008/4, 90-94.

 • “Wijzigingen inzake stedenbouwrecht in het Vlaamse Gewest”, NNK, 2009/3, 95-111.

 • “Het energieprestatiecertificaat inzake niet-residentiële gebouwen’, NNK, 2010/1, 27-30.

 • “Mobiliteitstudie bij grote projecten”, NNK, 2010/4, 24.

 • “Actualia inzake leegstandheffingen: Het nieuwe gemeentelijk leegstandregister gekaderd”, NNK, 2010/4, 39.

 • “Overzicht van de wijzigingen aan de Codex Ruimtelijke ordening met het decreet van 16 juli 2010”, NNK, 2011/2, 26.

 • “Verplichte vermelding van de energiescore bij vastgoedadvertenties”, NNK, 2012/2, 30.

 • “Nieuw modelformulier voor de aanvraag van het bodemattest”, NNK, 2011/1, 24.

 • Wijzingen Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, NNK 2011, afl. 2, 26-30

 • De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor kleine werken en de meldingsplicht voor bepaalde eenvoudige werken, NNK 2012, afl. 1, 41-52

 • De verplichte vermelding van de energiescore in vastgoedadvertenties, NNK 2012, afl. 2, 30-32

 • Huur en milieurecht: Het EPC in Vlaanderen en Brussel bij residentiële en niet-residentiële gebouwen, juni 2014, Story Publisher Gent, H-XX-1-1,

 • Nieuwe modelformulieren voor de beslissingen over aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, NNK 2014, afl. 3, 32

 • Rookmelders in Vlaanderen, NNK 2014, afl. 4, 15-18

 • Recente wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepalingen van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, NNK 2015, afl. 3-4, 48-50.

 • Verplichte isolatie van daken in woningen in Vlaanderen, NNK 2017-3, afl. 4, 26-40


Lesgever op studiedagen

 • 2 juli 2009: Toelichting van de nieuwe “Vlaamse codex ruimtelijke ordening” voor de “Koninklijke vereniging voor Landmeters – Experten West-Vlaanderen”

 • 6 oktober 2009: “De milieuvergunning en de handelshuurovereenkomst, en de raakvlakken met het Bodemdecreet” IFE – Hilton Antwerpen

 • 17 november 2009: Toelichting van het “Grond –en Pandecreet” voor de “Koninklijke vereniging voor Landmeters – Experten West-Vlaanderen”

 • Seminarie georganiseerd door ‘International Faculty for Executives BENELUX’ op 21 en 22 september 2010, Hilton Hotel Antwerpen, Administratiefrechtelijke aspecten inzake alternatieve vastgoedstructuren: Wie vraag de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen aan? Wat zijn de sancties? Wat met de uitvoering van de werken in relatie met beschermde monumenten en landschappen. Verkrijgen en toestaan van erfpacht en/of opstalrechten door gemeenten.

 • Seminarie georganiseerd door ‘International Faculty for Executives BENELUX’ op 8 en 9 februari 2011, Radisson Sas Antwerpen, over de wijzigingen aan de codex ruimtelijke ordening en de implicaties voor de vastgoedsector.

 • Seminarie georganiseerd door ‘International Faculty for Executives BENELUX’ op 15 maart 2012, Antwerpen, verkoopovereenkomsten voor onroerend goed: De nieuwe administratieve verplichtingen in Vlaanderen en Brussel

 • Seminarie georganiseerd door ‘International Faculty for Executives BENELUX’ op 28 en 29 mei 2013, Antwerpen, Handelshuur: De nieuwigheden inzake bodemrecht en de wet betreffende handelsvestigingen: De verschillende procedures. De verplichtingen van het bodemdecreet. Het sluiten van een huurcontract voor meer dan 9 jaar: een overdracht in de zin van het bodemdecreet? Opname van een clausule in het contract.