Onderwijsrecht, ambtenaren-

en tuchtrecht

Het onderwijs is bijzonder complex en gedetailleerd gereguleerd.

Het kantoor biedt juridische bijstand bij betwisting van examenresultaten. Hierbij wordt ondersteuning geboden bij de interne beroepsprocedure die wordt gevoerd binnen het kader van de hoge school of universiteit. De slaagkansen worden verder besproken en zonodig kan een procedure gevoerd worden voor de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen of voor de Raad van State.

Het kantoor staat zowel leerlingen en studenten bij in de rechtsbescherming in het kader van studievoortgangsbetwistingen en tuchtbeslissingen als lesgevers, leerkrachten en docenten bij tuchtzaken, werving, bevordering en selectie ea.

Voor wat betreft het ambtenaren en tuchtrecht verschilt de rechtspositie van de ambtenaar van de werknemer in het reguliere arbeidsrecht. Het ambtenarenrecht wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan statuten en procedures.

Het kantoor biedt begeleiding bij het aanvechten van benoemingsbeslissingen,  beslissingen die de statutaire rechten aantasten, tuchtbeslissingen middels georganiseerd administratief beroep.

Het kantoor heeft eveneens expertise bij procesvoering in het kader van deontologische of tuchtrechtelijke problemen.