PRIVACYVERKLARING

Emergo Advocaten bv, gevestigd te Kwadestraat 151B/41, 8800 Roeselare, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Tel: 051 70 10 97 - www.emergo-advocaten.be - info@emergo-advocaten.be

Emergo Advocaten beschermt uw gegevens optimaal en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U kan contact opnemen met Veerle Van de Keere, advocaat, via  info@emergo-advocaten.be als u meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming: Veerle Van de Keere, advocaat Emergo Advocaten, Kwadestraat 151B/41, 8800 Roeselare, tel. 051 70 10 97, e-mail:
info@emergo-advocaten.be

Emergo Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen conform de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (AVG genoemd) en onderhavige Privacyverklaring.
Emergo advocaten is tevens gebonden door haar deontologie en het wettelijke verankerde beroepsgeheim.

Emergo-advocaten bv is door de Vlaamse Overheid GDPR conform verklaard hetgeen inhoudt dat het kantoor voldoet aan de vereisten in het kader van privacy.

Als advocatenkantoor worden doorgaans de volgende persoonsgegevens verwerkt:  Voor- en achternaam,  Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Rijksregisternummer,  Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, desgevallend IP-adres,  Overige persoonsgegevens in correspondentie en telefonisch zoals l, locatie gegevens en gegevens over uw activiteiten kunnen worden verwerkt indien noodzakelijk voor de dienstverlening,  , Gegevens over uw surfgedrag, Bankrekeningnummer (financiële gegevens)

Emergo Advocaten verwerkt enkel indien noodzakelijk voor het dossier de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 •  strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Emergo-advocaten Veerle van de Keere, advocaat via info@emergo-advocaten.be.

Emergo Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Emergo Advocaten rust;

 •  ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Emergo Advocaten is opgedragen;

 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Emergo Advocaten of van derden;

 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

 • Het afhandelen van eventuele betalingen

 • Verzenden van eventuele reclameboodschappen

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

  Emergo Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Emergo Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

De voormelde opsommingen zijn illustratief en niet exhaustief.  
Emergo Advocaten uses the following computer programs or systems:  Microsoft Office365 en Advodata

Emergo Advocaten heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Emergo Advocaten maakt gebruik van een opslagsysteem waarbij de back up in Roeselare WestWingpark zit. Het datacenter is ISO 27001 compliant.

Voor Microsoft Office 365 bevinden de servers zich in Duitsland, Finland, Ierland en Nederland. Ook Micorosoft is ISO 27001 compliant

Emergo Advocaten werkt met software voor advocatenkantoren (advodata) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).

Emergo Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Emergo Advocaten bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. Emergo Advocaten bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. Emergo Advocaten is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen. De door u verschafte gegevens worden door Emergo Advocaten bewaard gedurende een termijn van 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

Emergo Advocaten verstrekt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Emergo Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Veerle Van de Keere, advocaat via info@emergo-advocaten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Emergo Advocaten houdt eraan zo snel als mogelijk te reageren. Indien er geen ontvangstbevestiging komt op uw verzoek is mogelijks uw bericht in de spam terecht gekomen. Wij vragen u dan ook voor de volledigheid een aangetekend schrijven te versturen gericht aan Emergo Advocaten met adres vermeld op onderhavige website. Na ontvangst van uw verzoek zal u binnen de dertig dagen een antwoord mogen ontvangen.

Emergo Advocaten is niet verplicht om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Een klacht kan worden ingediend bij de nationale toezichthouder: Gegevensbeschermingsautoriteit met adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

DISCLAIMER

De Europese verordening inzake bescherming van persoonsgegevens is van toepassing sinds 25 mei 2018. Het betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening legt aan alle vormen van organisaties, bedrijven, kantoren, nieuwe verplichtingen op om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met het oog op de bescherming van persoonsgegevens. Ik hield eraan u te informeren dat Emergo Advocaten deze verplichtingen ernstig neemt en de nodige stappen gezet heeft. Ik kan u dan ook bevestigen dat het kantoor en de werkprocessen GDPR-conform zijn. Bovendien heeft het kantoor zelfs de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (advodata) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001) (Artikels 24 en 28 GDPR). Uw persoonsgegevens worden op zeer secure wijze opgeslagen en worden enkel verwerkt in het kader van de opdracht die u Emergo Advocaten heeft toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim.

De inhoud van briefwisseling, e-mailverkeer en de bijgevoegde bestanden zijn strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of briefwisseling en e-mail verkeer per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en briefwisseling, e-mail verkeer en de bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden. De auteur streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kunnen Emergo Advocaten dan ook slechts verbinden als dit duidelijk uit de boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld. De geadresseerde dient de authenticiteit en integriteit van het e-mail verkeer en de bijgevoegde bestanden te controleren. Zij kunnen virussen bevatten en het komt aan de geadresseerde toe het bericht op eventuele virussen te controleren. Noch de afzender, noch Emergo Advocaten aanvaardt enige aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit ontvangst of gebruik van e-mailverkeer als gevolg van fouten of vertraging in de verzending via internet.

Toepasselijkheid

De voorwaarden zoals vermeld zijn ten aanzien van de cliënten van toepassing op alle diensten geleverd door de individuele advocaten werkzaam binnen Emergo Advocaten.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Informatie

De Cliënt verstrekt aan de Advocaat, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, al dan niet op verzoek van de Advocaat, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van de dienstverlening door de Advocaat mogelijk te maken. De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.

Balie

Alle advocaten van Emergo Advocaten zijn ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. De advocaten van Emergo Advocaten zijn onderworpen aan het reglement van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de eigen balie.

Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, kan de cliënt zo gewenst de keuze daarvan aan de Advocaat laten. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken zoals het neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een zitting, ... door een plaatselijke advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals bv. buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt. Onverminderd dit overleg, is de Advocaat in de uitvoering van zijn opdracht door de Cliënt steeds gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de Cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de Cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de Cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.

Derdengelden

De Advocaat stort alle bedragen die hij voor de Cliënt ontvangt door aan de Cliënt.

De Advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan hem verschuldigd is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat de Advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de Cliënt om het verschuldigde saldo te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de Advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.

De Advocaat stort alle bedragen die hij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden door aan deze derden.

Klachten

Indien overleg niet tot een voor de Cliënt bevredigende oplossing leidt, dan kan de Cliënt terecht bij Veerle Van de Keere, advocaat, via info@emergo-advocaten.be, de klacht zal worden onderzocht en waar mogelijk zal worden bemiddeld om tot een oplossing te komen.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door de Advocaat gemaakte adviezen, nota's, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder diens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan de Advocaat toegekende opdracht.

Archivering

De Advocaat archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen, uitsluitend op diens uitdrukkelijk verzoek, aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft de Advocaat het recht om het dossier te vernietigen, inbegrepen de op dat ogenblik aanwezige originele stukken.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De Advocaat is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze klachtendienst, op het telefoonnummer 051.70.10.97 of per e-mail op info@emergo-advocaten.be.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten van Cliënten die consument zijn ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel, de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

Toepasselijk recht en geschillen

        Alle overeenkomsten tussen de Advocaat en de Cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De Advocaat is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be en aan de reglementen van de Orde van Advocaten bij de Balie te West-Vlaanderen.

        Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

        Voor geschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten bij de Balie West-Vlaanderen.

       Indien de Cliënt van mening is dat de Advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het aan de Advocaat gerichte verzoek, kan de Cliënt klacht indienen bij de nationale Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

          De rechtbanken van West-Vlaanderen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen de Advocaat en de Cliënt.

Privacybeleid

Emergo-Advocaten bv werd GDPR conform verklaard op niveau van de Vlaamse Overheid.  

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke aanvraag aan Emergo Advocaten info@emergo-advocaten.be de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of onvolledig zouden zijn.

Witwaswetgeving

De advocaten van Emergo Advocaten zijn, zoals alle advocaten in België en Europa onderworpen aan de Wetgeving inzake Witwaspreventie.